top of page
Handshake over contract

Du khách không định cư để kinh doanh (Visa B1)

Du khách không nhập cư để kinh doanh (Visa B-1)

Tại Sethi Law Group, chúng tôi hiểu một số người nhập cảnh Hoa Kỳ vì mục đích vui chơi và kinh doanh. Có các lựa chọn dành cho những công dân nước ngoài muốn đến Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh.

Phân loại B-1

Nếu bạn là một công dân nước ngoài muốn vào Hoa Kỳ để tham gia vào các hoạt động kinh doanh có tính chất thương mại hoặc nghề nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp Thị thực B-1. Các hoạt động kinh doanh thương mại hoặc kinh doanh chuyên nghiệp bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:

  • Tư vấn với các đối tác kinh doanh;

  • Định cư;

  • Đàm phán hợp đồng;

  • Tham gia đào tạo ngắn hạn;

  • Và nhiều hơn nữa.

Thời gian lưu trú ban đầu đối với Visa B-1 tối thiểu là một (1) tháng đến sáu (6) tháng.

bottom of page